(Publicitate) Școala gimnazială nr. 125 situată pe strada București-Măgurele, nr. 45 , Sector 5, Bucureşti, anuntă organizarea concursului pentru ocuparea a 2 posturi de mentori pentru programul „Școală după Școală” (SDS)

1 lună in urmă 2


Angajarea se va face pe durată determinată, respectiv până la data de 01.08.2022. 

Conditii generale pentru ocuparea posturilor vacante:  _a)Să aibă cetățenia română sau cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene ori alSpațiului Economic European, potrivit legii;b)Să cunoască limba română, scris și vorbit;c)Să aibă vârsta minimă prevazută de normele în vigoare;d)Să aibă capacitate deplină de exercițiu;e)Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, certificatăconform legii pe baza unei adeverințe medicale;f)Să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specificepotrivit cerințelor postului scos la concurs;g)Să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul careîmpiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 


Conditii specifice:


- o medie de 4 ore/zi, 84 ore pe lună, distribuite inegal, pe toată perioada derulării proiectului


- studii medii finalizate cu diploma de bacalureat; minimum 1 an experiență în derularea de activități educaționale cu elevii/copiii; 


Atributii _


-Asigură/participă la elaborarea/actualizarea metodologiei specifice programului SDS șila acreditarea acestuia conform reglemenărilor legale în vigoare;


-Organizează și desfășoară activități educaționale;


-Prioritizeaza activitatile ce urmeaza a fi derulate cu realism, interes profesional șiflexibilitate în conformitate cu nevoile, obiectivele proiectului, ținând cont de resurselealocate si conform reglementarilor interne;


-Programeaza în timp activitatile cu realism, flexibilitate si disponibilitate în functie decapacitatile si particularitatile proiectului, conform normelor si procedurilor legale;


-Concepe obiectivele si strategia activităților extracurriculare inovative si incluzive cugrupul tinta;


-Selecteaza modalitatile si procedurile de lucru si elaboreaza structura pentru activitatileextracurriculare inovative si incluzive cu grupul tinta;


-Se ocupa cu organizarea si monitorizarea activităților extracurriculare inovative siincluzive cu grupul tinta;


-Evaluează și autoevaluează nivelul de pregătire permanent prin comparație cu noutățiledin domeniu;


-Asigură dezvoltarea competențelor persoanelor pe care le mentorează;


-Indrumă copiii/elevii pe parcursul procesului de mentoring


-Evalueză cât se poate de obiectiv copiii/ elevii în raport cu nivelul individual inițial alfiecăruia;


-Ajută la rezolvarea conflictelor dintre persoane și/ sau grupuri;


-Elaborează conținutul programelor și planurilor de invățare;


-Monitorizează în timp progresul atins de fiecare copil/ elev față de obiectivele propuse;


-Răspunde la toate solicitările venite din partea persoanei mentorate pentru sprijinireaacesteia in îndeplinirea unei sarcini;


-Desfășoară orice alte activități în conformitate cu obiectivul postului și cerințele cereriide finanțare, în vederea atingerii indicatorilor proiectului și realizării obiectivelorproiectului.


Procedura de recrutare în vederea angajării se va desfăşura în două etape: 


Etapa I: 


Pentru înscrierea candidaturii, fiecare candidat va depune la sediul Școlii Gimnaziale Nr.125 din Strada București - Măgurele nr. 45, următoarele documente: 


1)Cerere inscriere la concurs;


2)CV Europas semnat și datat pe fiecare pagină cu menţionarea poziţiei pentru carecandidează pe prima pagina a CV-ului; 


3)Copie CI (candidatul va prezenta documentul în original va lăsa spre conformare ocopie); 


4)Diplomă de studii în copie conformată după original (în acest caz candidatul vaprezenta documentele în original şi va lăsa spre conformare copii) sau copii legalizate notarial; 


5)Documente care ateste vechimea şi specialitatea în muncă pentru indeplinireaconditiilor specifice; 


6)Copie certificat de naştere (candidatul va prezenta documentul în original şi va lăsaspre conformare o copie); 


7)Adeverinţa medicală cu menţiunea "apt pentru muncă”, original, eliberată cu cel mult6 luni inainte de data concursului; 


8)Cazier judiciar, original sau declaraţie pe proprie răspundere că nu are cazier șiaducerea acestuia pănă la interviu; 


9)Declaraţie de disponibilitate pentru pentru activităţile proiectului „#FAPTE –Regenerare Urbană Amurgului” cod proiect 128464; 


Lipsa oricărui document mai sus menţionat se consideră motiv administrativ de respingere a candidaturii. 


Termenul limită de depunere a dosarelor este 22.02.2021 ora 16.00. 


Etapa II: 


Interviul de angajare va avea loc în data de 25.02.2021 începând cu ora 12.00, la sediul Școlii Gimnaziale Nr.125, situată pe strada București-Măgurele, nr. 45 , Sector 5, Bucureşti. 


IMPORTANT! 


Angajarea se va realiza numai după aprobarea de catre OI Bucuresti Ilfov a Notificării prin care sunt nominalizate persoanele selectate în urma interviului. 


Suma neta pe ora, ca si numarul de ore poate varia ca urmare a modificarilor contractului de finantare


Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în zilele lucrătoare din perioada 08.02.2021-22.02.2021 la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr.125, situată pe strada București-Măgurele nr.45, București, persoană de contact învățător, Anghel Mihaela Roxana, tel. 0726 772 217. 


BIBLIOGRAFIE INTERVIU 


1.Ghidul Condiții Generale pentru POCU 2014-2020 – Orientări privindaccesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;


2.Manualul Beneficiarului pentru POCU 2014-2020;


3.Ordinul nr. 4802/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei deorganizare a Programului "Şcoala după şcoală", aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.349/2011, cu modificările și completările ulterioare


Citeşte Articolul Întreg pe Sursă